گفتگوی ویژه شانا نیوز با دکتر محمدامین احمدی

در افغانستان حاکمیت دولتی وجود دارد و این حاکمیت دولتی از آن خود مردم افغانستان است؛ یعنی دولت افغانستان در افغانستان اعمال حاکمیت می‌کند و قوانین افغانستان اینجا تطبیق می‌شود و افغانستان یک کشور اشغال‌شده نیست و ثانیاً نیروهای خارجی از راه صلح و گفتگو از اینجا خارج می‌شوند.