ممنوع شدن ورود خبرنگاران خارجی به افغانستان

هدر بار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که گروه طالبان خبرنگاران خارجی عمدتاً زن را از ورود به افغانستان منع کرده‌اند.

هدربار در رشته‌توییتی نوشت: طالبان این خبرنگاران را به‌علت پوشش وضعیت زنان از ورود به کشور منع کرده‌اند. وی افزود  که فهرست این خبرنگاران خارجی رو به رشد است.