سرپرست جدید ریاست صحت عامه بلخ معرفی شد

میرویس ربیع پس از هفده سال ریاست در کرسی ریاست صحت عامه بلخ، دیروز چهارشنبه رسماً از سمتش کنار رفت. وزارت صحت عامه کشور با یک نامه رسمی، نصیراحمد درانی را به عنوان سرپرست صحت عامه بلخ معرفی کرد. نصیراحمد درانی پیش از این به عنوان رئیس صحت عامه ننگرهار اجرایی وطیفه کرده است. در […]

میرویس ربیع پس از هفده سال ریاست در کرسی ریاست صحت عامه بلخ، دیروز چهارشنبه رسماً از سمتش کنار رفت. وزارت صحت عامه کشور با یک نامه رسمی، نصیراحمد درانی را به عنوان سرپرست صحت عامه بلخ معرفی کرد.

نصیراحمد درانی پیش از این به عنوان رئیس صحت عامه ننگرهار اجرایی وطیفه کرده است. در همین حال برخی از مقامات محلی، با ستایش از خدمات چندین ساله دکتر میرویس ربیع در بخش صحی در ولایت بلخ از سرپرست جدید تازه معرفی‌شده خواستار ارائه بهتر خدمات صحی شدند.

از سویی هم سرپرست تازه معرفی‌شده ریاست صحت عامه می‌گوید که وی رسماً از سوی ریاست جمهوری و وزرات صحت به این کرسی معرفی شده است. او می‌افزاید که برای خدمات بهتر صحی به شهروندان بلخ تلاش خواهد کرد.

  اﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ اﺯ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﻞ‌اﺣﻤﺪ حکمتی ﺑﻪ عنوان رئیس ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻠﺦ ﻣﻌﺮﻓﻲ شده ﺑﻮﺩ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ وی اﺟﺎﺯﻩ ﺩاﺩﻩ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ در اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ایفای ﻭﻃﻴﻔﻪ کند. ﭘﺲ ﺟﻨﺠﺎﻝ‌ﻫﺎ بر سر تصاحب کرسی ﺭﻳاﺳﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ بلخ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻡ ﻧﺼﻴﺮاﺣﻤﺪ ﺩﺭانی ﻛﻪ ﻗﺒﻼً رئیس ﺻﺤﺖ عامه ﻧﻨﮕﺮﻫﺎﺭ ﺑﻮﺩ به ﺟﺎی ﻣﻴرﻭﻳﺲ ﺭﺑﻴﻊ ﺑﻪ عنوان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻠﺦ معرفی شد.