مهاجران افغانستانی در سوئدن: هیچ‌کس غیرقانونی نیست!


به گزارش خبرنگار شانا از میدان بانتوریت استکهلم، آنان با شعارهایی مانند «افغانستان امن نیست»، «مهاجر، مجبور به مهاجرت شده است» و«هیچ‌کس غیرقانونی نیست» با چسباندن چسب زخم به صورت‌شان، اعلام کردند که کودکانشان چیزی بیش از یک چسب زخم، نیاز ندارند.

اعتراض‌کننندگان می‌گویند که آنان بیش از یک چسبی برای زخم‌هایشان نیاز دارند و آن اقامت در سوئد است.

گفتنی است که این خانواده‌ها با حضور از سراسر سویدن در استکهلم در حدود دو ماه همچنان به تحصن خود ادامه داده‌اند.

  • مریم حسینی، خبرگزاری شانا، استکهلم، سوئد