انتخاب اعضای تیم منتخب باولینگ در شمال

باولینگ یکی از رشته‌های جدید ورزشی در شمال به سرعت میان جوانان جا باز ﻛﺮﺩﻩ است. در بلخ چهر‌ه‌ها در رقابتی تنگاتنگ زیرنظر فدراسیون باولینگ با هم به رقابت می‌پردازند. اﺩﺭﻳﺲ ﻓﺎﺭﻭقی، رئیس ﺑﺎﻭﻟﻴﻨﻚ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ برنامه حضور یافته است هدف از این مسابقات ﺭا شناسایی چهره‌های برتر زیر چتر تیم منتخب باولینگ […]

باولینگ یکی از رشته‌های جدید ورزشی در شمال به سرعت میان جوانان جا باز ﻛﺮﺩﻩ است.

در بلخ چهر‌ه‌ها در رقابتی تنگاتنگ زیرنظر فدراسیون باولینگ با هم به رقابت می‌پردازند. اﺩﺭﻳﺲ ﻓﺎﺭﻭقی، رئیس ﺑﺎﻭﻟﻴﻨﻚ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ برنامه حضور یافته است هدف از این مسابقات ﺭا شناسایی چهره‌های برتر زیر چتر تیم منتخب باولینگ و همچنین تیم ملی می‌داند.

اﺯ ﺳﻮیی ﻫﻢ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭاﻥ ﺑﺎﻭﻟﻴﻨﻚ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ اﺯ ﺁﻏﺎﺯ اﻳﻦ ﺩﻭﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ابراز ﺧﺮﺳﻨﺪی دارند .

باولنیگ یکی از رشته‌های جدید ورزشی در افغانستان است که طی سال‌های اخیر در میان مردم به وﻳﮋه جوانان بیشتر مطرح شده است ‌و اﻛﻨﻮﻥ اﻳﻦ ﺑﺎﺯی ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯی‌ﻫﺎی اﻟﻤﭙﻴﻚ شده اﺳﺖ.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ