نگرانی از افزایش رقم کودکان کار، در بلخ

کودکان کار، بی‌خبر از روز جهانی کودک و محرم از بازی‌های کودکانه، سرگردان و پریشان آواره خیابان‌ها هستند. مصطفی یکی از کودکان کارگر در خیابان‌هاست. او از صبح تا شما برای امرار معاش خانواده‌اش سرگردان خیابان‌ها و جاده‌های شهر است. مصطفی می‌گوید که ﺭﻭﺯاﻧﻪ بین ۵۰ تا ۱۰۰ افغانی را با کفاشی به دست می‌آورد. […]

محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ

کودکان کار، بی‌خبر از روز جهانی کودک و محرم از بازی‌های کودکانه، سرگردان و پریشان آواره خیابان‌ها هستند. مصطفی یکی از کودکان کارگر در خیابان‌هاست. او از صبح تا شما برای امرار معاش خانواده‌اش سرگردان خیابان‌ها و جاده‌های شهر است.

مصطفی می‌گوید که ﺭﻭﺯاﻧﻪ بین ۵۰ تا ۱۰۰ افغانی را با کفاشی به دست می‌آورد. او هیچ اطلاعی از روز جهانی کودک ندارد. ﻣﺸﻜﻼﺕ اقتصادی باعث شده است تا او از رفتن به مکتب باز ماند.

بلخ یکی از ولایت‌های شمالی افغانستان با امنیت نسبی است؛ اما نبود کار باعث افزایش روزافزون «کودکان کار» در خیابان‌ها و جاده‌های شهر مزارشریف شده است.

 آگاهان امور اجتماعی در بلخ می‌گویند که جنگ و ناامنی‌های اخیر باعث افزایش کودکان کارگر شده است و این امر بر روان کودکان تأثیر منفی می‌گذارد و باعث شده است تا آنان کودکی خود را با کار و مشقت سپری کنند.

جنگ، فقر و نبود کار در افغانستان از چالش‌های جدی است که باعث ناامیدی جوانان و نوجوان از کار و تحصیل شده است. ﺁﻣﺎﺭﻫﺎی ﻭﺯاﺭﺕ ﻛﺎﺭ و اﻣﻮﺭ اﺟﺘﻤﺎعی ﻧﺸﺎﻥ می‌دهد ﻛﻪ زندگی ﺑﻴﺶ اﺯ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ کودک افغانستانی ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻂﺮ است.

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﻣﻤﻴﺰ ۷ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻛﻮﺩﻙ اﺯ ﺣﻖ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ محروم هستند.