ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﮔﺮﻭﻩ با ۱۱ بوتل شراب ﺩﺭ ﺑﻠﺦ

منسوبان ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﺎﺹ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﻠﺦ، ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در عملیاتی یک عضو کلیدی گروه طالبان را در ولسوالی نهر شاهی بلخ بازداشت کرده‌اند. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ، «یوسف» یکی از اعضای ﮐﻠﯿﺪﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ ۱۱ بوتل ﺷﺮﺍﺏ ﻭ ﯾﮏ ﻗﻠﯿﻮﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ شده ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ، ﺍﺯ ﻧﺰﺩ ﺍﯾﻦ فرد عضو گروه طالبان ﯾﮏ ﻣﯿﻞ ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻮﻑ، ﯾﮏ ﻣﯿﻞ اسلحه ﮐﻤﺮﯼ، ﯾﮏ ﻣﯿﻞ اسلحه ﺑﺎﺩﯼ، ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﯾﮏ ﻋﺮﺍﺩﻩ ﻣﻮﺗﺮ ﻫﺎﯾﻠﮑﺲ به دست آمده است.

  • محمدفردین طاهر نوروزی، شانا نیوز، بلخ