موفقیت دانش‌آموزان زخمی مرکز آموزشی کاج در کانکور

حمیدالله یکی از دانش‌‎آموزان مرکز آموزشی کاج است که با گرفتن ۳۴۱ نمره به دانشکده پزشکی راه یافته است.

شماری از دانش‌آموزانی که در حمله بر مرکز آموزشی کاج زخمی شده بودند در آزمون کانکور با درجه خوب کامیاب شده‌اند. هرچند این دانش‌آموزان با عواقب برجای‌مانده از حمله انتخاری در آزمون کانکور شرکت کرده بودند؛ اما می‌گویند که به دانشکده‌های دلخواه خود راه یافته‌اند.

فاطمه امیری یکی از دانش‌آموزان مرکز آموزشی کاج که در حمله بر این مرکز بینایی یکی از چشمانش را از دست داده است با به دست آوردن ۳۱۳ نمره وارد دانشکده کمپیوتر ساینس خواهد شد.

حمیدالله یکی دیگر از دانش‌‎آموزان مرکز آموزشی کاج است که در انفجار هشتم میزان، ستون فقراتش آسیب دیده است. او با گرفتن ۳۴۱ نمره به دانشکده پزشکی راه یافته است.

در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ سه بانو نفر اول آزمون کانکور شده بودند؛ اما در آزمون سال ۱۴۰۱ هیچ بانویی در میان ده نفر برتر این آزمون دیده نمی‌شود. همزمان با این، شماری از دانش‌آموزان ادعا می‌کنند که به‌علت وضع محدودیت توسط طالبان، نتوانستند به دانشکده‌های موردنظرشان راه یابند.