توزیع وسایل تولید و برداشت محصول سمارق برای نخستین‌بار در غزنی

برای نخستین‌بار وسایل کشت و برداشت محصول سمارق توسط برنامه ملی باغداری و مالداری ریاست زراعت غزنی (NHLP)  برای ده تن از زنان این ولایت توزیع شد. ضمن توﺯیع ۲۰ عدد وسیله موردنیاﺯ براى کشت، تولید و برداشت سمارق براى ﺯنان یادشده درباره آموﺯش لاﺯم نیز توضیح داده شده است. برنامه ملى باغدارى و مالدارى […]

برای نخستین‌بار وسایل کشت و برداشت محصول سمارق توسط برنامه ملی باغداری و مالداری ریاست زراعت غزنی (NHLP)  برای ده تن از زنان این ولایت توزیع شد.

ضمن توﺯیع ۲۰ عدد وسیله موردنیاﺯ براى کشت، تولید و برداشت سمارق براى ﺯنان یادشده درباره آموﺯش لاﺯم نیز توضیح داده شده است.

برنامه ملى باغدارى و مالدارى در تلاش حمایت ﺯنان ﺯراعت‌پیشه به هدف رسیدن آنان به خودکفاىى اقتصادى است و ابتکارات جدید در بخش ﺯراعت را به آنان آموﺯش می‌دهد.

سمارق با هزینه و ﺯمان کم حاصل می‌دهد و به قیمت ناﺯل در باﺯار به فروش می‌رسد. ترویج کشت آن راهکار مناسب و خوبی براى ﺯنان ﺯراعت‌پیشه در این ولایت است.

  • احمدزی سلطانی، خبرگزاری شانا، غزنی