آغاز به کار دور هفدهم پارلمان افغانستان

هفدهمین دور پارلمان افغانستان به حدود چهار سال تأخیر دیروز جمعه ۶ ثور گشایش یافت. رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش دور هفدهم پارلمان با اشاره به اهمیت صلح بر پایبندی و تعهد حکومت به آن تأکید کرد.

هفدهمین دور پارلمان افغانستان به حدود چهار سال تأخیر دیروز جمعه ۶ ثور گشایش یافت. رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش دور هفدهم پارلمان با اشاره به اهمیت صلح بر پایبندی و تعهد حکومت به آن تأکید کرد.

او گفت: «آنهایی که با پخش ابهام و شک و بدگمانی در پی تضعیف وثیقه ملی یعنی قانون اساسی هستند، نزدیک به فکر کودتاچیان هستند اما با رفتار نرم. آنها نمی‌دانند کودتا چه قیمت بزرگی را به ملت به بار آورده و من از این تریبون به آنها می‌گویم عصر کودتا پایان یافته است.»

رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش پارلمان افغانستان به چگونگی گفت‌وگوهای صلح با طالبان اشاره کرده و افزود که هرچند صلح نیاز اولیه است، اما براساس طرح صلح حکومت افغانستان هیچ معامله و مذاکره ای که کارت سبز پارلمان را با خود نداشته باشد، عملی نخواهد شد.

اشرف غنی از کسانی خواهان تغییر قانون اساسی افغانستان هستند به شدت انتقاد کرد و آنان را همدست  با کودتاچیان دانست: «آنهایی که با پخش ابهام، شک و بدگمانی در پی تضعیف وثیقه ملی ما یعنی قانون اساسی اند، نزدیک به کودتاچیان‌اند ولی با رفتار نرم.»