ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻠﺦ: کشورهای همسایه نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند

ﺷﻤﺎﺭی اﺯ ﻓﻌالان ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻠﺦ ﻣﻮﻗﻒ خود ﺭا ﺩﺭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻼﺕ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ خارجی اﻋﻼﻡ کردند.

ﺷﻤﺎﺭی اﺯ ﻓﻌالان ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻠﺦ ﻣﻮﻗﻒ خود ﺭا ﺩﺭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻼﺕ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ خارجی اﻋﻼﻡ کردند.

آنان می‌گویند که مداخلات ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺩﺭ اﻣﻮﺭ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﻋﺚ بحران‌های فرهنگی، اﻗﺘﺼﺎﺩی و سیاسی در کشور می‌شود.

ﺑﺮﺧﻲ اﺯ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻠﺦ می‌گویند که ﻣﺪاﺧﻼﺕ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺩﺭ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭاﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺿﺮﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑر ﭘﻴﻜﺮﻩ اقتصاد ﻛﺸﻮﺭ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺪﻧ ﺗﻌﺪاﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ اﺯ ﺟﻮاﻧﺎﻥ.

اﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺮاﻥ ﺧﺎﻥ، ﺻﺪﺭاعظم ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ چندین بار در اﻣﻮﺭ ﺩاﺧﻠﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ آشکارا مداخله کرده است.

  • محمدفردین طاهر نوروزی، شانا نیوز، بلخ