تقدیر از نویسندگان و کتابفروشان در بلخ

ﺭﻳﺎﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻠﺦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ جهانی ﻛﺘﺎﺏ از ﺷﻤﺎﺭی اﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ و ﻛﺘﺎﺏﻓﺮﻭﺷﺎﻥ تقدیر کرد.

ﺑﺮﮔﺰاﺭﻛﻨﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ می‌ﮔﻮﻳﺪ که اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻠﺦ از نویسندگان ﺣﺪﻭﺩ ۱۳ ﻛﺘﺎﺏ منتشر شده ﺗﻘﺪﻳﺮ کرد و همچنین از بعضی کتابفروشانی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺰاﺭی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی فرهنگی سهیم بوده‌اند تقدیر کرد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ می‌گوید که این ریاست کتاب‌هایی که از کتاب‌ها و آثار نویسندگان، مولفان و انجمن‌های فرهنگی نظارت می‌کند.

وی می‌گوید: فعلاً ﺁﺯاﺩی ﺑﻴﺎﻥ اﺳﺖ و هر کس می‌‌تواند کتاب منتشر کند؛ اﻣﺎ باید ﻛﺘﺎﺏﻫﺎی اﺩبی ﻳﻚﺑﺎﺭ اﺯ ﻃﺮﻑ اﻧﺠﻤﻦ‌ﻫﺎ و ﺭﻳﺎﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻆﺎﺭﺕ شود.

شرکت‌کنندگان اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ضمن خوش‌بینی می‌گویند که ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺘﺎﺏخوانی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ‌های ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻭﻻﻳﺖ ﺑﻠﺦ تغییر کرده است و همچنین در کیفیت چاپ کتاب نیز تغییرات چشم‌گیری به وجود آمده است.

آنان اﺯ ﺩﻭﻟﺖ می‌خواهند ﺗﺎ در بلخ چاپخانه‌های دولتی را راه‌اندازی کند.

اﻳﻦ ﺩﺭ  ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ که ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ، ﺭﻳﺎﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻠﺦ نمایشگاه کتابی را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺘﺎﺏ در شهر کتاب بلخ راه‌اندازی کرده بود.