برگزاری کنفرانس صلح در بلخ

ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ‌ﺁﻭﺭﻱ ﻧﻆﺮﻳﺎﺕ اﻓﺮاﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭباره ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ توسط ﻧﻬﺎﺩ ﺩاﻧﺶ‌ﺁﻣﻮﺧﺘﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﺷﺪ. این نهاد می‌گوید که ﺩﺭ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ۲۰۰ ﻧﻔﺮ اﺯ اﻓﺮاﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ مستقیماً گفتگو شده است.

محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ

دیروز دوشنبه ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ‌ﺁﻭﺭﻱ ﻧﻆﺮﻳﺎﺕ اﻓﺮاﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭباره ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ توسط ﻧﻬﺎﺩ ﺩاﻧﺶ‌ﺁﻣﻮﺧﺘﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﺷﺪ. این نهاد می‌گوید که ﺩﺭ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ۲۰۰ ﻧﻔﺮ اﺯ اﻓﺮاﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ مستقیماً گفتگو شده است.

ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻓﺮﺩی، ﺑﺮﮔﺰاﺭﻛﻨﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ می‌گوید که ﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻆﺮﻳﺎﺕ را ﭘﺲ اﺯ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭی به صورت متن (مکتوب) با نهادهای ملی و بین‌المللی صلح در میان می‌گذاریم.ﺣﻔﻆ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎی ﻳﻚ‌ﻧﻴﻢﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺯ اصلی‌ترین ﺑﺤﺚ ﺷﺮﻛﺖ‌ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ بود.

اﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺯ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی بیش‌تر اﺯ چگونگی ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ و ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ به وجود آمده است ﻭ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ اﻣﻴﺪﻫﺎیی ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ به وجود آورده است.