گشایش نخستین فاتحه‌خوانه زنانه در بلخ

ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﺎﺗﺤﻪﺧﻮاﻧﻲ ﺯﻧﺎﻧﻪ توسط ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﻫﻤﻜﺎﺭ و شهروندان مزارشریف ﺩﺭ این شهر ساخته شد. ﻣﻴﺮﻭﻳﺲ ﺭﺑﻴﻊ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻛﻨﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ می‌گوید: ﺳﺎخت این بنا با همکاری نهادهای همکار در سه منزل ساخته شده است. طبقه اول آن مدرسه زنانه، همکف مسجد زناناه و طبقه بالای آن سالُن فاتحه‌خوانی است. به گفته آقای ربیع، […]

ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﺎﺗﺤﻪﺧﻮاﻧﻲ ﺯﻧﺎﻧﻪ توسط ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﻫﻤﻜﺎﺭ و شهروندان مزارشریف ﺩﺭ این شهر ساخته شد.

ﻣﻴﺮﻭﻳﺲ ﺭﺑﻴﻊ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻛﻨﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ می‌گوید: ﺳﺎخت این بنا با همکاری نهادهای همکار در سه منزل ساخته شده است. طبقه اول آن مدرسه زنانه، همکف مسجد زناناه و طبقه بالای آن سالُن فاتحه‌خوانی است.

به گفته آقای ربیع، این بنا با مبلغ ۱۲۰ هزار دالر آمریکایی ساخته شده است.

مسئولان ﻣﺤﻠﻲ با استقبال از ساخت این مرکز در بلخ می‌گویند ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﺯ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﮔﺰاﻑ ﺩﺭ ﻣﺮاﺳﻢ‌ﻫﺎی ﻓﺎﺗﺤﻪﺧﻮاﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 ﺷﻤﺎری اﺯ شهروندان ﺩﺭ ﺑﻠﺦ ﻧﻴز اﺯ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ چنین ﻣﺮاﻛﺰ هستند.