برگزاری کمپاین حمایت از محصولات داخلی در بلخ

شهرداری مزارشریف با همکاری موسسه «کمک‌های بشری زنان افغان» کمپاینی را با نام «محصولات و فراورده‌های وطنی» در شهرداری مزارشریف راه‌اندازی کرد. ﺷﻤﺎﺭی  اﺯ جوانانی ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻛﻤﭙﺎﻳﻦ شرکت کرده بودند، می‌گویند: ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺕ داخلی می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصاد کشور داشته باشد. آنا گفتند: از ﺣﻜﻮﻣﺖ می‌خواهیم برای توجه به محصولات […]

شهرداری مزارشریف با همکاری موسسه «کمک‌های بشری زنان افغان» کمپاینی را با نام «محصولات و فراورده‌های وطنی» در شهرداری مزارشریف راه‌اندازی کرد.

ﺷﻤﺎﺭی  اﺯ جوانانی ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻛﻤﭙﺎﻳﻦ شرکت کرده بودند، می‌گویند: ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺕ داخلی می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصاد کشور داشته باشد. آنا گفتند: از ﺣﻜﻮﻣﺖ می‌خواهیم برای توجه به محصولات کشاورزی به ساخت سردخانه‌ها اقدام کند.

اﺯ سویی ﻫﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ خرمی، ﺷﻬﺮﺩاﺭ ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ ﮔﻔﺖ که ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺕ داخلی می‌تواند ﺯﻣﻨﻴﻪ‌ﺳﺎﺯ ﺭﻭﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ و ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻊ ﻛﺮﺩﻥ ﻭاﺭﺩاﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ خارجی اﺭﺯﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ داخلی ﺭا افزایش دهد.

اﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ اﺯ  ﻭﻻﻳﺖ‌های اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ راه‌اندازی برنامه‌های مختلف حمایت خود را از تولیدات کشاورزی اعلام کردند.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ