هشدار طالبان به رسانه‌ها

 سخنگوی طالبان در پیامی از قول کمیسیون نظامی این گروه به رسانه‌هایی که مطالب تبلیغاتی بر علیه طالبان منتشر می‌کنند؛ هشدار داد در صورتی که در زودترین فرصت نشر این گونه مطالب را متوقف نکنند، به عنوان یک عنصر استخباراتی وابسته به حکومت هدف عملیات نظامی طالبان قرار خواهند گرفت. طالبان در پیامی با صراحت […]

 سخنگوی طالبان در پیامی از قول کمیسیون نظامی این گروه به رسانه‌هایی که مطالب تبلیغاتی بر علیه طالبان منتشر می‌کنند؛ هشدار داد در صورتی که در زودترین فرصت نشر این گونه مطالب را متوقف نکنند، به عنوان یک عنصر استخباراتی وابسته به حکومت هدف عملیات نظامی طالبان قرار خواهند گرفت.

طالبان در پیامی با صراحت کامل به رسانه‌ها هشدار داده است که در اولین فرصت نشرات تبلیغاتی خود بر علیه گروه طالبان را متوقف کنند در غیر این صورت هدف عملیات نظامی طالبان قرار خواهند گرفت.