مسدود شدن شبکه‌های مخابراتی و نگرانی مردم بلخ

قطع شبکه‌های مخابراتی افزون بر نگرانی باعث این حدس و گمان شده بود که شاید شهر توسط مخالفان سقوط کرده باشد. شهروندان بلخ با نگرانی می‌گویند که ﻗﻂﻊ ﺷﺒﻜﻪ‌های ﻣﺨﺎﺑﺮاتی ﻧﺸﺎﻥ‌ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻣﺴﻠﺢ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ‌های ﺷﻬﺮ ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ است. شهروندان از مسئولان محلی می‌خواهند ﺗﺎ هرچه ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﺶ‌آﻣﺪﻩ رسیدگی کنند. ولایت بلخ مرکز […]

قطع شبکه‌های مخابراتی افزون بر نگرانی باعث این حدس و گمان شده بود که شاید شهر توسط مخالفان سقوط کرده باشد.
شهروندان بلخ با نگرانی می‌گویند که ﻗﻂﻊ ﺷﺒﻜﻪ‌های ﻣﺨﺎﺑﺮاتی ﻧﺸﺎﻥ‌ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻣﺴﻠﺢ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ‌های ﺷﻬﺮ ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ است.
شهروندان از مسئولان محلی می‌خواهند ﺗﺎ هرچه ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﺶ‌آﻣﺪﻩ رسیدگی کنند. ولایت بلخ مرکز شمال و چندین پایگاه ارتش داخلی و خارجی اینجا حضور دارد.
از سویی هم مسئولان محلی ﻭﻻﻳﺖ ﺑﻠﺦ ﺑﻪ شبکه‌های ﻣﺨﺎﺑﺮاتی ﻫﺸﺪاﺭ می‌دهند ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﻋﺼﺮ اﻣﺮﻭﺯ اگر این ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ نشود ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﺭا مسدود خواهند کرد.
رئیس شورای ولایتی بلخ، حکومت مرکزی را متهم به توطئه می‌کند و می‌گوید که اگر ﺑﻪ اﻳﻦ توطئه ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻠﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ماند.
این نخستین باری است که طی هجده سال شبکه‌های مخابراتی در بلخ بدون هرگونه اطلاع قبلی قطع می‌شود.
دیده شود که آیا این اتفاق در شب‌های دیگر تکرار خواهد شد یا خیر؟
بیشتر چنین اتفاقات در جاهایی که زیر تهدید بلند امنیتی است رخ می‌دهد.
گفته می‌شود شماری از ولایات همجوار بلخ و تعدادی از ولسوالی‌های بلخ اکنون از طرف شب به دستور طالبان شبکه‌های مخابراتی قطع می‌شود.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ