شهروندان مزارشریف از نبود زباله‌دانی در شهر شاکی هستند

ﺷﻤﺎﺭی اﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ اﺯ ﻧﺒﻮﺩه زباله‌دانی ﺁﺏ ﺭﻭ ﻫﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺩاﺭﻧﺪ.

مسئولان در شهرداری مزارشریف از مردم می‌خواهند تا با شهرداری همکاری داشته باشند و از انداختن زباله در جاده‌ها خودداری کنند. آنان می‌گویند که با توجه به بزرگی شهر پرسونل لازم برای پاک‌کاری شهر در اختیار ندارند.

از سویی هم شهروندان مزاشریف از شهرداری می‌خواهند تا هرچه زودتر داخل شهر و نواحی مربوطه آن را از زباله‌ها پاک‌سازی کند. آنان تأکید می‌کنند که باید شهرداری در نواحی مختلف زباله‌دانی نصب کند.

اﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩی اﺯ ﻣﺮﺩﻡ  ﻭﻻﻳﺖ ﺑﻠﺦ اﺯ ﻧﺒﻮﺩ زباله‌دانی‌ها و پارک‌های تفریحی شاکی هستند.