سرکوب رسانه‌های آزاد و آغاز به کار پخش «رادیو شریعت» در لغمان

این در حالی است که نهادهای مدافع خبرنگاران از وضع محدودیت‌های نفس‌گیر و سرکوب رسانه‌های مستقل در یک سال و پنج ماه گذشته گزارش داده‌اند.