حزب اعتدال ملی: اشرف غنی از جرگه مشورتی استفاده ابزاری می‌کند

اکثر قریب به اتفاق احزاب و رهبران جهادی افغانستان شرکت در جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده‌اند. حزب اعتدال ملی افغانستان نیز با تأکید بر اهمیت برگزاری جرگه و پیشینه تاریخی آن در حل مشکلات کشور، یادآوری کرده است که آقای اشرف غنی با برگزاری این جرگه می‌خواهد از آن استفاده ابزاری کند و به ادامه حکومت خود مشروعیت بخشد در حالی که کشور با مشکلات متعدد امنیتى، اقتصادی و مشکلات مهم ملی دیگر روبروست، مصارف گزافی تحت نام جرگه مشورتی صلح یک افتضاح بزرگ دیگر در شرایط کنونی به شمار می‌رود.