اخبار هیدرافغانستانجوانانگزارش

توزیع وسایل بهداشتی توسط جوانان رضاکار در بلخ

ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﺭﺿﺎﻛﺎﺭ ﺩر ﺷﻬﺮ ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ به علت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ از ﻭﻳﺮوس ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻣﺎﺳﻚ و ﺩﺳتﻜﺶ ﺗﻮﺿﻴﺢ کردند. این جوانان همچنین رهنمودهای وزارت صحت عامه را برای نانوایی‌ها توزیع کردند.

ﺗﻌﺪاﺩی اﺯ ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﺭﺿﺎﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ برای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ویروس ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺑﺮای ۱۰۰ نانوایی دست‌کش، ﻣﺎﺳﻚ  و ﻣﻮاﺩ ﺿﺪعفونی و ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺻﺤﻲ – ﻭﺯاﺭﺕ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ – توزیع کردند. ﺁﻧﺎﻥ ﻫﺪﻑ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ خود ﺭا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ اﺯ اﻧﺘﺸﺎﺭ ویروس ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻋﻨﻮاﻥ کردند.

ﺷﺠﺎﻉ اﻭﺭﻧﮓ، مسئول ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﺭﺿﺎﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻭﻻﻳﺖ ﺑﻠﺦ ﻣﻲ‌ﮔﻮﻳﺪ برای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ویروس ﻛﺮﻭﻧﺎ اﻣﺮﻭﺯ ﺗﻌﺪادی از ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﺭﺿﺎﻛﺎﺭ ﺑﺮای ۱۰۰ نانوایی دست‌کش، ﻣﺎﺳﻚ ﻣﻮاﺩ ﺿﺪعفونی و رهنمود ﻭﺯاﺭﺕ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ توزیع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻭﻱ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ‌اﻓﺰاﻳﺪ اﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮاﻱ اﻳﻦ نانوایی‌ها ﻧﻜﺎﺕ ﺻﺤﻲ ﻧﻴﺰ توسط اﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ آگاهی‌دهی می‌شود. آقای اﻭﺭﻧﮓ اﻓﺰﻭﺩ ﺑﻪ زودی اﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ آگاهی دهی ﺑﺮاﻱ اﻗﺸﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺭﺿﻮاﻥ اﻧﺼﺎﺭﻱ یکی ﺩﻳﮕﺮ اﺯ ﺟﻮاﻥ ﺭﺿﺎﻛﺎﺭ اﺯ ﺗﻤﺎم شهروندان ﺑﻠﺦ می‌خواهد ﻧﻜﺎﺕ ﺻﺤﻲ ﻭﺯاﺭﺕ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ را ﺩﺭﻧﻆﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ویروس ﺧﻂﺮﻧﺎﻙ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﺯ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩاﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ و ﻧﻮرالدین ﺩﻭ ﺗﻦ اﺯ نانوایان ﺷﻬﺮ ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ با ابراز خرسندی اﺯ اﻗﺪاﻡ اﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺿﺎﻛﺎﺭ اﺯ ﺗﻤﺎم نانوایی‌ها می‌خواهند ﻧﻜﺎﺕ ﺻﺤﻲ ﻭﺯاﺭﺕ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻛﺸﻮﺭ را ﻣﺮاﻋﺎﺕ ﻛﻨﻨﺪ و اﺯ دست‌کش و ﻣﺎﺳﻚ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کنند ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻭﻳﺮوﺱ ﻛﺸﻨﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ۲۰۰ ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭا ﻓﺮاﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﻮﻧﺪ. ﺁﻧﺎﻥ همچنین گفتند اکنون ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﻓﺮاﺭﺳﻴﺪﻩ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ دست‌به‌دست هم ﺩﻫﻨﺪ و ﺑﺮاﻱ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ اﻳﻦ ویروس ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻛﻨﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺩﺭ حالی است ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺪﻥ ویروس ﻛﺸﻨﺪﻩ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺩﺭ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ و ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ برنامه‌های ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ می‌خواهند ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﻫﻲ ﺻﺤﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ویروس ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ویروس ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ

بازدیدها: 10

برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید