ﻧﻤﺎﻳﺸﻜﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﭘﺎﺳﺪاﺭﻱ اﺯ اﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺩﻙ و ﻧﻮﺟﻮاﻥ در بلخ

ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ و ﭘﺎﺳﺪاﺭی اﺯ اﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻧﻮﺟﻮاﻥ اﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﻬﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻠﺦ ﺩﺭ یکی اﺯ ﻣﻜﺘﺐ‌ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ ﺑﺮﮔﺰاﺭ شد. ﻓﺮﺩﻳﻦ ﻓﺮﺩﻭﺱ، ﺑﺮﮔﺰاﺭﻛﻨﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ گفت: در ادامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻠﺦ می‌خواهد ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻥ و ﺁﻳﻨﺪﻩﺳﺎﺯاﻥ ﻛﺸﻮﺭ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺘﺎﺏﺧﻮاﻧﻲ را ﺭاﻳﭻ کند. اﺯ سویی ﻫﻢ […]

محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ

ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ و ﭘﺎﺳﺪاﺭی اﺯ اﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻧﻮﺟﻮاﻥ اﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﻬﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻠﺦ ﺩﺭ یکی اﺯ ﻣﻜﺘﺐ‌ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ ﺑﺮﮔﺰاﺭ شد.
ﻓﺮﺩﻳﻦ ﻓﺮﺩﻭﺱ، ﺑﺮﮔﺰاﺭﻛﻨﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ گفت: در ادامه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻠﺦ می‌خواهد ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻥ و ﺁﻳﻨﺪﻩﺳﺎﺯاﻥ ﻛﺸﻮﺭ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺘﺎﺏﺧﻮاﻧﻲ را ﺭاﻳﭻ کند.

اﺯ سویی ﻫﻢ رئیس اﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻠﺦ می‌گوید: ﺟﻮاﻧﺎﻥ و ﻧﻮﺟﻮانانی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻜﺘﺐﻫﺎ هستند نیز باید به مطالعه کتاب تشویق شوند تا سطح دانش‌شان بالا رفته و مصدر خدمت به جامعه باشند.

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻥ و دانش‌آموزان این مکتب نیز از برگزاری نمایشگاه کتاب اﺣﺴﺎﺱ ﺧﺮﺳﻨﺪﻱ کردند و اﺯ مسئولان می‌خواهند ﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺘﺎﺏﺧﻮاﻧﻲ، ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩی انجام دهند ﺗا زمینه فرهنگ کتاب‌خوانی در بین جوانان بیش‌تر مساعد شود.

اﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻣﺎﻩ ﺛﻮﺭ، ﺑﺎ ﺭاه‌اﻧﺪاﺯﻱ ﺑﺮنامه‌های ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ برگزار شد.