پیش از گفتگو، نگران برخورد طالبان با خود به عنوان یک «زن» بودم