ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﺑﻠﺦ اﺯ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮاﻳﻢ جنایی در شهر مزارشریف

ﻨﻔﺮاﻧﺲ مطبوعاتی «ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮی» اﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﻬﺮﺩاﺭی ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ برگزار شد. ﺷﻤﺎﺭی اﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﺑﻠﺦ اﺯ اﻓﺰاﻳﺶ جرایم جنایی و ﻧﺒﻮﺩ اﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺷﻜﺎﻳﺖ دارند ﻭ اﺯ ﻣﺴﻮﻻﻥ امنیتی و کشفی می‌خواهند ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ توجه کنند.

دیروز چهارشنبه ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ مطبوعاتی «ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮی» اﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﻬﺮﺩاﺭی ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ برگزار شد. ﺷﻤﺎﺭی اﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﺑﻠﺦ اﺯ اﻓﺰاﻳﺶ جرایم جنایی و ﻧﺒﻮﺩ اﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺷﻜﺎﻳﺖ دارند ﻭ اﺯ مسئولان امنیتی و کشفی می‌خواهند ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ توجه کنند.

شهروندان شهر مزارشریف اﺯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﻠﺦ می‌خواهند تا امنیت را تأمین کند. آنان می‌گویند ﻛﻪ هرچه که باید فرمانده پولیس هرچه زودتر با بازداشت مجرمان میزان جرایم را کاهش دهد.

ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻝ اﺟﻤﻞ ﻓﺎﻳﺰ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩی ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﻠﺦ اﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ امنیتی ﺩﺭ اﻳﻦ ﻭﻻﻳﺖ سخن می‌گوید و اﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﺑﻠﺦ می‌خواهند ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﻴﺲ همکاری کنند.

اﺯ ﺳﻮیی ﻫﻢ ﺁﻗﺎی ﻓﺎﻳﺰ می‌گوید که کسی نباید به نام پولیس در مساجد و قریه‌ها با ایجاد مشکل از مردم پول دریافت کند.

اﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺎامنیﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ و ﻭﻟﺴﻮاﻟﻲ ﺑﻪ اﻭﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ است و ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻥ اﺯ افزایش میزان جرایم نگران هستند.

  • محمدفردین طاهر نوروزی، شانا نیوز، بلخ