ریاست جمهوری حکم ایجاد آکادمی زبان بلوچی را صادر خواهد کرد

محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، عصر دیروز با شماری از بزرگان و متنفذین قوم بلوچ در ارگ دیدار کرد.

حاجی عبدالکریم براهوی و سناتور محمدنادر بلوچ به نمایندگی از دیگران، از برنامه‌های حکومت افغانستان به‌خصوص برنامه‌های انکشافی و صلح یادآوری کردند و چالش‌هایی قوم بلوچ  را با آقای غنی درمیان گذاشتند.

آنان یادآور شدند که قوم بلوچ در طول تاریخ همواره حامی نظام‌ها و حکومت‌ها بوده است و از رئیس جمهور خواستند تا به مشکلات بلوچ‌ها توجه کند. فراهم کردن فرصت‌های تحصیلی و شغلی به جوانان بلوچ، حضور کادرهای این قوم در رده‌های مختلف حکومت افغانستان و توجه به زبان و فرهنگ بلوچی از خواست‌های مهم اشتراک‌کنندگان بود.

رئیس جمهور گفت که از قوم بلوچ حمایت می‌شود و حکومت برای از میان برداشتن مشکلات آنان تلاش‌های بیشتر انجام خواهد داد. وی افزود: زبان بلوچی مانند دیگر زبان‌های کشور، یکی از زبان‌های برجسته و تاریخی است و بر آن سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت.

رئیس جمهور همچنین وعده داده است که حکومت افغانستان تا چند روز آینده حکم ایجاد آکادمی زبان بلوچی را که یکی از خواست‌های بزرگان قوم بلوچ است صادر خواهد کرد و یک بخش خبری به زبان بلوچی را در دفتر سخنگوی رئیس جمهور نیز ایجاد خواهد کرد.

رئیس جمهور افزود: برای جوانان بلوچ از طریق یک پروسه شفاف و مطابق به توانایی‌های آنان در بخش‌های مختلف، زمینه‌های کاری فراهم خواهد شد.