ایجاد فارم‌های کوچک مرغداری برای ۱۰۰۰ تن از زنان بی‌بضاعت در غزنی

برای ۱۰۰۰ تن از زنان بی‌بضاعت با هدف خودکفایی اقتصادی و زمینه‌سازی برای ایجاد درآمد بلندمدت توسط موسسه خدمات اجتماعی و خیریه (WDOOS)  در هماهنگی با ریاست ﺯراعت، مالدارى و آبیارى، برنامه آموﺯش نگهدارى مرغ راه‌انداﺯى و براى هر یک آنها فارم‌هاى کوچک خانگى مرغدارى ایجاد خواهد شد.

این فارم‌ها براى ﺯنان بیوه و بى‌بضاعت در مرکز و ولسوالی‌هاى قره‌باغ، مقر و ناور ایجاد می‌شود تا ﺯنان ضمن آشناىى با راهکارهاى مدرن مرغدارى، چگونگى به دست آوردن محصولات آن و توسعه فارم‌هاى مرغدارى شان آشنا شوند و اﺯ سوىی هم با فروش محصولات مرغ‌ها به طور بلندمدت عواید به دست آورند.

در این برنامه متخصصین با آموزش زنان، برای آنان مرغداری‌های اساسی و مدرن ایجاد و برای هرکدام آنان نیز ۳۰ عدد مرغ تخمی توزیع می‌کنند.

  • احمدزی سلطانی، خبرگزاری شانا، غزنی